ÚvodSvislé > Pojišťovací služby > Pojištění osob

Pojištění osob

Životní pojištění

Životní pojištění představuje vhodnou ochranu v nenadálých životních situacích. Nezanedbatelným přínosem životního pojištění jsou také úspory na daních. Moderní produkty životního pojištění nabízejí maximální flexibilitu. Pojištění si sestavíte přesně podle svých potřeb a kdykoli v průběhu života je můžete přizpůsobit své momentální životní situaci. Součástí pojištění je i rezervotvorná investiční. Uvedený druh pojištění je nabízen různými pojišťovnami v různých produktech a variantách.

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění pomáhá zmírnit dopad neočekávaných událostí. V případě úrazu pomůže řešit složitou situaci tak, aby stávající životní úroveň klienta zůstala zachována. Produkty úrazové pojištění nabízejí kompletní program pro dospělé, děti nebo celou rodinu:

 • pro případ smrti způsobené úrazem
 • plné invalidity
 • trvalých následků úrazu s progresivním plněním
 • denního odškodného za dobu nezbytného léčení úrazu
 • denního odškodného za dobu léčení vyjmenovaných úrazů
 • odškodnění definovaných úrazů
 • denní dávky při pobytu v nemocnici
 • denní dávky při pracovní neschopnosti
 • plné trvalé invalidity způsobené úrazem

Jednotlivá rizika a možné výše pojistného plnění lze kombinovat, a tak přizpůsobit produkt individuálním potřebám.

Pojištění právní ochrany pro soukromé osoby

Pojištění právní ochrany je pojistným produktem, který za relativně nízké pojistné zajistí v případě potřeby kvalifikovaného prosazování právních zájmů pojištěného, aniž by se dostal do finanční tísně. Pojištění je nabízeno v několika variantách:

 • pojištění právní ochrany řidičů
 • pojištění právní ochrany rodiny
 • pojištění právní ochrany pro vlastníka vozidla
 • pojištění právní ochrany v případě úrazu
 • pojištění právní ochrany v pracovněprávních sporech
 • pojištění právní ochrany nemovitosti

Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění odpovědnosti za škody v běžném občanském životě

V pojištění odpovědnosti občanů jsou zahrnuta především rizika vyplývající z běžných a obvyklých činností v občanském životě.
Pojištění kryje škody způsobené třetí osobě neúmyslně, vzniklé převážně v souvislosti s vedením domácnosti a provozem jejího zařízení, při cyklistice, rekreačním sportu, jízdou na koni nebo škody způsobené pojištěným jako vlastníkem či opatrovatelem drobných domácích a hospodářských zvířat.

Pojištění odpovědnosti z držby nebo vlastnictví nemovitosti

Pojištění kryje odpovědnost pojištěného vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti za škodu způsobenou jiné osobě, která vznikla v souvislosti s touto nemovitostí. Pojišťovna za Vás uhradí škody způsobené třetím osobám, za něž nesete odpovědnost – např. požár rozšířený na sousední majetek, škoda způsobená pádem uvolněné střešní krytiny, pád stromu na sousedovu nemovitost apod.

Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli kryje případnou škodu, kterou pojištěný způsobí svému zaměstnavateli zaviněným porušením povinností při plnění svých pracovních úkolů. Pojišťovna za Vás uhradí škodu, za kterou odpovídáte v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění podle zákoníku práce nebo obdobného právního předpisu.