ÚvodVodorovné > GDPR
 

PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

I.          Úvod

 

1.         Společnost Insurance waves s.r.o. (dále také „společnost IW“) je správcem osobních údajů a zpracovává osobní údaje svých klientů. Osobní údaje mimo jiné slouží k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci každého klienta, a tím i k ochraně jeho zájmů. V rozsahu nezbytném pro výkon pojišťovací činnosti a pro plnění zákonem nám uložených povinností je poskytnutí těchto údajů podmínkou pro uzavření pojistné smlouvy. Bez poskytnutých osobních údajů s Vámi nemůžeme pojistnou smlouvu uzavřít. 

 

2.         Společnost IW si Vás dovoluje informovat o tom, jak chrání Vaše osobní údaje a údaje o pojištění. Ochrana soukromí, osobních údajů a údajů o pojištění našich klientů patří mezi priority společnosti.

 

II.        Zpracování osobních údajů subjektu údajů

 

1.         Zpracování osobních údajů se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v platném znění (dále    jen „GDPR “). Společnost IW je správcem osobních údajů a klient je subjektem údajů. Subjektem údajů se pro účely těchto pravidel rozumí každá fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují, tedy klient, pojistník, pojištěný, oprávněné osoby i obmyšlené osoby (dále jen „subjekt údajů“).

 

III.      Účel a právní tituly zpracování

 

1.         Společnost IW zpracovává osobní údaje klientů za účelem poskytování pojištění a na základě následujících právních titulů:

a)         plnění právní povinnosti, plnění smlouvy a oprávněného zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm a), c), f GDPR,

b)         udělení souhlasu ve smyslu čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR a čl. 7 GDPR, o který příslušný subjekt údajů požádáme, pokud je v předsmluvní fázi nutné zpracovávat zvláštní kategorie osobních údajů, jako například údaje o zdravotním stavu; po uzavření pojistné smlouvy se právním titulem pro zpracování údajů o zdravotním stavu stává čl. 9 odst. 2 písm. f) GDPR.

 

IV.       Plnění právní povinnosti, plnění smlouvy a oprávněného zájmu

 

1.         Společnost IW je oprávněna pro plnění právní povinnosti, plnění smlouvy, tedy provozování pojišťovací činnosti a jako její součást činnosti z ní přímo vyplývající, a dále pro zasílání obchodních sdělení, zpracovávat osobní údaje subjektu údajů v rozsahu:

a)         osobních údajů v rozsahu uvedeném v pojistné smlouvě, smlouvě o spolupráci (dále jen „smlouva“) a záznamu z jednání s klientem,

b)         osobních údajů, které subjekt údajů poskytne pojistiteli v souvislosti s existencí právního vztahu pojištění.

 

2.         Společnost IW zpracovává osobní údaje subjektu údajů zejména v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo, státní příslušnost, e-mailová adresa, telefonní číslo, dále údaj o zdravotním stavu a údaj o daňovém rezidentství a daňovém identifikačním čísle (je-li to zvláštními právními předpisy vyžadováno).

 

3.         Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné; je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez jejich poskytnutí není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany společnosti IW plnit.

 

V.         Způsob a doba zpracování osobních údajů

 

1.         Společnost IW zpracovává osobní údaje manuálně a automatizovaným způsobem. Osobní údaje tak jsou pod stálou fyzickou, elektronickou a procedurální kontrolou. Společnost IW disponuje moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím. Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku při plnění svých pracovních nebo smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

 

2.         Společnost IW zpracovává a uchovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k realizaci práv a povinností plynoucích ze vzájemného smluvního vztahu, a dále po dobu, po kterou je společnost IW povinna údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů a na dobu trvání promlčecí doby závazků vyplývajících nebo souvisejících se smlouvou (15 let) nebo na kterou obdržela od subjektu údajů souhlas. Souhlas uděluje subjekt údajů na dobu od uzavření pojistné smlouvy do doby jeho odvolání.

 

VI.       Práva subjektu údajů

 

1.         Subjekt údajů má právo požadovat od společnosti IW přístup k osobním údajům, na jejich opravu, výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování nebo svůj souhlas kdykoliv písemně odvolat a na přenositelnost osobních údajů, to vše dle čl. 16-21 GDPR, a to písemně na adresu sídla zprostředkovatele či zasláním e-mailu na vedeni@insurancewaves.cz.

Subjekt údajů má dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

 

2.         Při zpracování osobních údajů dochází k automatizovanému rozhodování i profilování dle čl. 13 odst. 1 písm. f) GDPR. Na základě osobních údajů plně automatizovaně rozhodujeme např. o sjednání pojistné smlouvy nebo o výši pojistného – zejména při uzavírání pojištění online, což má význam při urychlení procesu sjednávání. Profilování dále používáme například při přímém marketingu v prostředí internetu, abychom Vás oslovili pouze s takovou nabídkou pojištění, která je pro Vás relevantní, a dále při plnění některých právních povinností, jako při provádění opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Automatizovaná rozhodnutí jsou založena na námi předem definovaných pravidlech – například pojistných algoritmech.

 

3.         Subjekt údajů má právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti zpracování, včetně automatizovanému rozhodování a profilování, v rozsahu, v němž souvisí s konkrétní formou profilování, a to kterýmkoli ze způsobů uvedených v předchozím bodě.

 

4.         Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování nebo svůj souhlas kdykoliv písemně odvolat, a to na adrese sídla zprostředkovatele či zasláním e-mailu na vedeni@insurancewaves.cz.

 

5.         Osobní údaje zprostředkovatel zlikviduje také, jakmile pomine účel, pro který byly jeho osobní údaje zpracovány.

 

6.         Subjekt údajů má právo na přenositelnost poskytovaných údajů a podat stížnost u dozorového úřadu.

 

7.         Subjekt údajů má právo si vyžádat u společnosti IW tištěnou verzi  těchto pravidel.

 

8.         Subjekt údajů nemá povinnost osobní údaje zprostředkovateli poskytnout, přičemž, pokud tak neučiní, nebude to pro něho mít žádné právní následky.

 

VII.     Marketingové využití osobních údajů

 

1.         Subjekt údajů podepsaný na pojistné smlouvě, a dále oprávněný a obmyšlený, uděluje společnosti IW souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a adresa za účelem marketingového využití, tedy:

a)         nabízení pojišťovacích nebo souvisejících služeb společnosti IW a zasílání jiných obchodních sdělení pojistitele,

b)         předání osobních údajů 3. osobám, tedy zejména Allianz pojišťovna, a.s., Česká pojišťovna a.s., Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., VIG, ČSOB Pojišťovna, a.s., Generali Pojišťovna a.s., Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG, UNIQA pojišťovna, a.s. apod. za účelem nabízení jejich obchodu a služeb a zasílání jejich obchodních sdělení.

 

2.         Subjekt údajů dále uděluje souhlas, aby pojistitel přiřazoval k již získaným osobním údajům další osobní údaje subjektu údajů, které získá z jakéhokoliv jiného zdroje později. Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové využití je zcela dobrovolné a není nezbytnou podmínkou pro uzavření pojistné smlouvy.

 

VIII.   Odvolání souhlasu

 

1.         Souhlas pro marketingové využití osobních údajů lze kdykoliv odvolat, a to v plném rozsahu nebo i částečně.

 

2.         Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně, a to na adresu sídla společnosti IW nebo e-mailem         na vedeni@insurancewaves.cz.  

 

3.         V souvislosti s výkonem pojišťovací činnosti a činností přímo nebo nepřímo souvisejících s pojišťovací činností pojistitel může za účelem zkvalitňování služeb, jednání o uzavření nebo změně smlouvy, plnění smluvních povinností a ochranu práv vyplývajících z pojistné smlouvy (zejména jako důkazní prostředek v soudním, správním či jiném řízení) nahrávat příchozí i odchozí telefonní hovory na zvukový záznam a tyto uchovávat po dobu platnosti pojistné smlouvy a dále po dobu nezbytně nutnou k zajištění výkonu práv a plnění povinností plynoucích z pojistné smlouvy. Souhlas, popř. nesouhlas s těmito činnostmi vyjadřuje subjekt údajů na začátku telefonního hovoru.

 

IX.       Zpracovatelé osobních údajů

 

1.         Společnost IW jakožto správce osobních údajů využívá pro zpracování výše uvedených osobních údajů služeb dalších zpracovatelů. Zpracovatelem je osoba pověřená společností IW zpracováním osobních údajů při  výkonu činností, které přímo nebo nepřímo souvisejí s pojišťovací činností, zejména: poskytovatel aplikace srovnávač pojistných produktů, aplikace kalkulátor pojistných produktů, poskytovatel hostingových služeb a účetní společnost.

 

X.         Příjemci osobních údajů

 

1.         Společnost IW může předat osobní údaje subjektu údajů dalším subjektům (příjemcům plnění), a to:

 

a)         pojišťovnám, v jejichž zastoupení společnost IW uzavírá pojištění se subjektem údajů nebo pro které společnost IW zprostředkovává sjednání pojištění se subjektem údajů,

b)         subjektům, u kterých poskytnutí údajů ukládá zprostředkovateli zákon (např. orgány činné v trestním řízení, Česká národní banka, orgány finanční správy, exekutoři, insolvenční správci apod.),

c)         subjektům, které může společnost IW využít k ochraně práv a právem chráněných zájmů (například soudy, exekutoři, insolvenční správci, advokáti, externí vymáhací agentury apod.),

Kontakty

Insurance waves s.r.o.
U zákrutu 1778/5
PRAHA 10
106 00
E-MAIL: info@insurancewaves.cz
GSM:    +420 777 016 977, +420 777 016 331

Partneři webu