ÚvodSvislé > Pojišťovací služby > Analýza rizik

Analýza rizik

Minimalizace rizik spojených s řízením společnosti patří mezi nejdůležitější a také nejobtížnější úkoly nejen vrcholového vedení, ale všech zaměstnanců společnosti. „Risk Managementem“ či „řízením rizik“ se rozumí koncepce komplexního zabezpečení firmy proti případnému vzniku škod.

Hlavním smyslem Risk Managementu je předcházení ztrátám způsobeným živelními, provozními či odpovědnostními událostmi včetně ztráty reputace společnosti. Pojištění bývá součástí resp. jedním ze způsobů řízení rizik.

Druhy rizik

Individuální rizika

 • zranění, zdravotní postižení, smrt
 • majetková ztráta
 • psychická újma

Kolektivní rizika

 • pád měny
 • sociální nepokoje
 • terorismus
 • válka

Risk Management zahrnuje

 • identifikaci a analýzu rizik
 • ocenění rizik - vyčíslení možných škod, dopad škod, frekvence škod
 • řízení, kontrolu rizik - eliminace aktivit přinášejících rizika, prevence
 • financování rizik - finanční či jiné prostředky pro krytí rizik, pojištění

Činnost Insurance waves v oblasti Risk Managementu spočívá v dokonalé a detailní znalosti majetku a procesů klienta, průběžném vyhodnocování rizikové situace a ve spolupráci s klientem ve vypracování návrhů opatření ke snížení potenciálních rizik a jejich zavedení do praxe.

Krátkodobé cíle - zpracování rizikové zprávy pro potřeby pojištění

Zpracování kvalitní rizikové zprávy pro potřeby pojistitele tak, abychom mohli dojednat pro klienta optimální pojistné podmínky. Spolehlivá reference o klientovi, místech pojištění, bezpečnostních opatřeních, doplněná o případná doporučení.

Dlouhodobé cíle — monitoring a poradenství při práci s riziky

Zahrnuje pravidelné prohlídky u klienta, poradenství v oblasti zabezpečení proti nebezpečí odcizení, optimalizaci práce s riziky a pojištěním.

Pro případné dotazy můžete využít náš dotazníkový formulář: