Úvod

IDD a nové souvislosti
(2.12.2017)

Evropští pojistitelé vítají výzvu Výboru pro hospodářství a měnu Evropského parlamentu posunout aplikaci IDD (zákon o distribuci pojištění). Pojistitelé potřebují k implementaci IDD dostatečný čas, protože ji mohou provést s právní jistotou jen tehdy, až budou známa finální pravidla. Procesy distribuce pojištění budou značně ovlivněny novými požadavky IDD na provozování tohoto podnikání. Aby z nich mohli těžit spotřebitelé, potřebují pojistitelé přiměřenou dobu na řádnou implementaci těchto požadavků. Proto se IE obrací s výzvou na všechny příslušné instituce EU, aby uznaly důležitost posunutí termínu aplikace IDD a podnikly patřičné kroky. Důvody pro posunutí termínu nabytí účinnosti IDD spočívají jednoznačně ve zpoždění legislativního procesu. Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1469, kterým se stanoví standardizovaný formát pro informační dokument o pojistném produktu bylo totiž zveřejněno v Úředním věstníku EU 12. srpna 2017. Mnohem větším problémem je však zpoždění legislativního procesu u aktů v přenesené pravomoci. V IDD (čl. 25 odst. 2) je Komise zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci za účelem upřesnění zásad týkajících se požadavků na dohled nad produktem a na jeho řízení, přičemž musí přiměřeně zohlednit vykonávané činnosti a povahu prodávaných pojistných produktů a distributora. Obdobné zmocnění se týká pojistných produktů s investiční složkou. Konkrétně jde o akty v přenesené pravomoci k čl. 28 IDD (střety zájmů), čl. 29 (informování zákazníků) a čl. 30 (posouzení vhodnosti a přiměřenosti a podávání zpráv zákazníkům). Na základě těchto zmocnění přijala Komise 21. září 2017 dvě odpovídající nařízení a postoupila je Evropskému parlamentu a Radě k posouzení. V souladu se Smlouvou o fungování EU se v čl. 39 IDD stanovuje, že tyto akty v přenesené pravomoci vstoupí v platnost, pouze pokud proti nim Evropský parlament a Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud obě tyto instituce EU před uplynutím lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z jejich podnětu se uvedená lhůta může prodloužit o tři měsíce. Z toho je naprosto jasné, že nebude dostatek času na odpovědnou implementaci celého souboru pravidel k IDD, tj. k implementaci samotné směrnice a také všech aktů v přenesené pravomoci, nemluvě o výstupech EIOPA. Proto také BIPAR (Evropská federace pojišťovacích zprostředkovatelů) navrhuje posunout termín nabytí účinnosti IDD o jeden rok, neboť bere v úvahu celkové bezprecedentní množství právních předpisů a pravidel, s nimiž se budou muset pojišťovací zprostředkovatelé v roce 2018 vyrovnat. Na závěr lze uvést, že do 28. října 2017 nebyl v Úředním věstníku EU zveřejněn žádný z výše uvedených aktů v přenesené pravomoci, takže právní jistota je opravdu nanejvýš ohrožena. (Zdroj: Výbor pro hospodářství a měnu Evropského parlamentu, zahraniční tisk, BIPAR).