Úvod

Nezapomínejme na pojištění odpovědnosti
(5.9.2017)

Pojištění se v novém občanském zákoníku („NOZ“) řadí mezi tzv. smlouvy odvážné. Název nevychází z toho, že je třeba disponovat odvahou při zkoumání pojistných podmínek, smluvních ujednání nebo při porovnávání pojistného. Důvodem je, že žádná ze stran „klient a pojišťovna“ dopředu neví, zda se něco stane a „kolik za to bude“, „když se to stane“. Odvážnost (pojem) spočívá v nejistotě pojišťovny, zda nastane některá z vymezených náhodných událostí a ta bude muset finálně plnit. Pojištění odpovědnosti je jedním z nejdůležitějších pojistných produktů v portfoliích klientů. Ve srovnání s jinými pojištěními lze najít specifikum v tom, že se většinou nevztahuje na něco hmotného, ale na teoretickou možnost, že svojí činností způsobíme škodu či újmu třetí osobě. Taková újma pak může vícenásobně přesáhnout hodnotu majetku a může mít zásadní dopad nejen do života našeho, ale i do života celé rodiny, podniku, a to po dlouhou dobu. Je otázkou, zda a do jaké míry dokážeme rizika spojená s naším životem ve vztahu k třetím osobám dostatečně vyhodnotit. Povinnost nahradit újmu nás může doprovázet na každém kroku, již při pouhé existenci majetku, při soukromých aktivitách, rodinném životě, profesní nebo podnikatelské činnosti. Pojištění může být v tomto směru často jedinou možností, jak zajistit odškodnění oprávněných nároků třetí osoby, tzn. poškozeného.

NOZ zasáhl svou právní úpravou hned několik oblastí, které se odpovědnosti za škodu týkají. Nejcitelněji je to v oblasti stanovování výše odškodnění újmy na zdraví. Dle těchto ustanovení se újma odčiní peněžitou náhradou vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti. Z těchto definic je možné odvodit, že výše přiznaného odškodnění nebude nižší než v minulosti, spíše naopak a horní hranice není nijak určena nebo stanovena. Právní úpravou byly dotčeny i samotné skutkové podstaty odpovědnosti za škodu. V současné době je právní úprava této oblasti obsažena ve 42 paragrafech, přičemž jejich struktura je odlišná, některé skutkové podstaty jsou upraveny zcela nově, jiné jsou určitou modifikací těch z předchozí právní úpravy. Odpovědnost za škodu nebyla ani dříve a zřejmě ani v budoucnu nebude jednoduchým právním institutem. Předmětem pojištění odpovědnosti je právní vztah se všemi komplikacemi a nejistotami. Obecně může být sporné, zda škůdce za škodu odpovídá či nikoliv, zda požadovaná výše náhrady újmy, respektive škody, je odpovídající. (Zdroj: Tisk, pojišťovny).

zobrazit všechny aktuality